NOVI ZAKON O SPORTU

07. 12. 2022.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine donio je novi Zakon o sportu.

Link zakona: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2135.html

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page