Javni natječaj za odabir i imenovanje tajnika/ice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina

22. 3. 2022.

Na temelju članka 40. stavka 1. alineje 4. i članka 47. stavka 1. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, broj 11-2015 od 08. srpnja 2015. godine, te Odluke Izvršnog odbora, broj 23/1/2022, od dana 21. ožujka 2022. godine, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor) dana 22. ožujka 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir i imenovanje

Tajnika/ice, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat), na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika).

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome ili potvrde,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Zajednice,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, uvjerenje ili izjava),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje ili izjava),
 • preslika vozačke dozvole.
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Izvršni odbor, Tugomila Ujčića, prof. 2, 52000 Pazin, s naznakom «Za natječaj Tajnika – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Zajednici sportskih udruga Grada Pazina da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka  natječaja, te da po okončanju postupka, čuva njihove prijave u skladu s važećim zakonskim odredbama.

Tajnik/tajnica Zajednice sportske udruge Grada Pazina (dalje: ZSU) imenuje se na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Opis poslova Tajnika/Tajnice:

 • obavlja stručne i administrativne poslove ZSU,
 • temeljem odluka tijela ZSU, brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa ZSU te odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine se za provedbu preuzetih obveza ZSU,
 • rukovodi radom stručne službe ZSU,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana ZSU na temelju financijskog plana i odluka ZSU,
 • pomaže u radu predsjedniku ZZS i predsjednicima drugih tijela,
 • zadužen je za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine o osiguranju javnosti rada ZSU i poslovima informiranja.

Pored navedenih poslova Tajnik/ Tajnica ima obvezu provođenja slijedećih aktivnosti:

 • pružanje administrativne i savjetodavne podrške udrugama u pogledu zakonskih obveza, mogućnosti financiranja i slično,
 • organizacija i sudjelovanje u edukacijama i događanjima radi podizanja informiranosti, stručnosti i socijalne umreženosti
 • unaprjeđenje internih dokumenata i procedura Zajednice
 • izrada sustava za prikupljanje, obradu i analizu informacija koje se tiču sporta u Pazinu i šire i koji se redovito ažurira,
 • pružanje pomoći i podrške u pisanju projekata, sklapanju partnerstava i suradnje te traženju dodatnih financijskih sredstava od strane udruga,
 • rad na ostalim mjerama i aktivnostima definiranih Strategijom, te
 • provođenje propisanih postupaka za planiranje i izvršavanje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina i obavljanje ostalih poslova po nalogu Izvršnog odbora Zajednice.

Broj: 24/1/2022

Pazin, 22. ožujka 2022. godine

Izvršni odbor

Predsjednik Zoran Bravar

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page