Izvještavanje

Program javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godini

Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja za 2018. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.),
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donio je prve izmjene Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu. Nakon prve izmjene Proračuna, smanjila su se planirana financijska sredstva za Izobrazbu stručnih kadrova u sportu, pa sada ukupna raspoloživa sredstva za tu namjenu iznose 20.000,00 kn.

Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2018. godinu

 

Natječaj za sufinanciranje izobrazbe stručnih kadrova u sportu u 2018. godini

 

Financiranje godišnjeg programa udruga za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu 2017. godine

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

 

Financijski izvještaji za 2016. godinu

 

Izvještaji o potrošnji proračunskih sredstava

2017. godina

 

2016. godina

 

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskoga upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija

2017. godina

 

2016. godina